Předškolní výchova

Česká škola bez hranic Rhein-Main se v předškolní výchově zaměřuje na děti, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí. Informace k  vícejazyčnosti naleznete zde.
Přihlášku a ceník naleznete zde, termíny setkání s rozvrhem v pravém sloupci zde.

 

Česká škola bez hranic Rhein-Main nabízí předškolní výchovu již dětem od 18 měsíců. Pravidelná návštěva českého kolektivu vede děti k uvědomění si určité výjimečnosti. Dítě vnímá, že oproti svým vrstevníkům patří navíc do jazykově a tím i kulturně odlišné dětské společnosti a postupně na to začíná být hrdé. Tato skutečnost je velmi důležitá pro vývoj jeho vztahu k českým kořenům, kultuře a historii.

Základem úspěšného zvládnutí vícejazyčné výchovy v ČŠBH RM je především aktivní přístup rodiny. Rodičům poskytujeme každý měsíc výukový plán s aktuálními básničkami, říkankami a písničkami, důležitou slovní zásobou a tématy, kterými se děti v daném měsíci aktuálně zabývají. Opakování v domácím prostředí je nevyhnutelné pro dobrý vývoj dítěte a mělo by probíhat přirozenou a nenásilnou formou. Prolínání češtiny do každodenních situací v průběhu týdne je nezbytné k ovládnutí jazyka na úrovni mateřštiny.

Strukturu a formu výuky udává systematický a na sebe navazující koncept speciálně zaměřený na výchovu a vzdělávání dětí z vícejazyčného prostředí, lingua materna Konzept®. Rituály a pevná struktura dítě doprovází po celou dobu docházky do ČŠRM. Pro dítě s nedostatečnou jazykovou výbavou je díky tomuto systému snazší se lépe orientovat ve výuce a osvojit si významy českých slov či slovních spojení. V ČŠBH RM využíváme metodu total immersion, tzv. totálního ponoření do českého jazyka.

Kapacita jedné skupiny je maximálně 15 žáků a minimálně 5 žáků. Výuku zajišťuje pedagog s odborným asistentem. Skupiny předškolních dětí nesou název Broučci podle knížky českého autora Jana Karafiáta, která patří k nejvýznamnějším dílům české literatury. V novém školním roce otevřeme tři třídy.

Česká škola bez hranic Rhein-Main informuje o novinkách ve školském zákoně: od 1. 9. 2017 je v ČR stanovena povinnost posledního ročníku předškolního vzdělávání. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které nepobývají na území České republiky déle než 90 dnů. Více informací najdete zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-zakladni

Broučci I, věk 18 měsíců-3 roky

Délka vyučování: 60 minut
Ve skupině nejmenších dětí probíhá vyučování vždy za doprovodu rodičů. Cílem je uvedení rodičů do procesu vícejazyčnosti. Spoluprací mají rodiče i děti možnost osvojit si co nejpřirozenějším způsobem techniky vícejazyčné výchovy.

Broučci II, věk 3-4 roky

Délka vyučování: 90 minut
Děti skupiny Broučci II pracují samostatně. Hlavním cílem je rozšiřování slovní zásoby, podpora vyjadřovacích schopností dítěte a schopnosti pracovat samostatně i v kolektivu. Důležité je zvládnutí technik nutných pro přípravu nástupu do školy.

Broučci III, věk 5-6 let

Délka vyučování: 120 minut
Skupina pracuje samostatně. Kromě běžných výukových témat jsou děti intenzivněji připravovány do 1. třídy. Žáci začínají pracovat s vlastním portfoliem, tedy pracovními složkami, do kterých si zakládají pracovní listy (mapuje pokrok dítěte v průběhu školního roku). Velký důraz je kladen na grafomotorický vývoj a správné držení tužky.

 

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC RHEIN-MAIN - jsme výjimeční v každém detailu!

Výuku na 1. a 2. stupni v České škole Rhein-Main 
vedou zkušení pedagogové 
odbornými asistenty